TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH
Trung tâm Kỹ thuật quốc tế Hoàn Vũ có các phòng ban với các chức năng cụ thể sau đây:
1. Ban Giám đốc
 • Điều hành tất cả các hoạt động của Trung tâm.
 • Xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm và các kế hoạch cho từng giai đoạn.
 • Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, các cơ quan chủ quản về các hoạt động của Trung tâm.
2. Phòng Thư ký
 • Thư ký trung tâm.
3. Phòng Đào tạo
 • Chiêu sinh.
 • Quản lý học viên.
 • Quản lý điểm, hồ sơ học viên.
 • Quản lý các hồ sơ khác liên quan đến hoạt động đào tạo.
 • Liên kết, hợp tác đào tạo trong và ngoài nước(USA).
4. Phòng Chuyên môn
 • Xây dựng và thực hiện các chương trình giảng dạy.
 • Xây dựng hệ thống giáo trình - bài tập, các tài liệu học tập khác trên giấy và trên mạng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác.
5. Phòng Kỹ thuật
 • Xây dựng, bảo trì và quản lý hệ thống máy chủ.
 • Lắp hệ thống mạng, các máy trạm, bảo trì và sửa chữa tất cả các máy tính tại Trung tâm.
 • Các nhiệm vụ có tính chất kỹ thuật khác.
6. Phòng Tuyển sinh
 • Hướng dẫn, tư vấn học sinh chọn môn học, ngành học hợp khả năng.
7. Phòng Thư viện
 • Gồm có một số sách Anh/Việt cho các ngành chuyên môn đào tạo tại trung tâm.
 • Tài liệu Anh/Việt liên quan ngành đào tạo tại trung tâm.
8. Hội trường
 • Dùng hội thảo.
 • Tổ chức lễ tốt nghiệp và các lễ khác.
 • Tổ chức thực tập nghe, nói, thực hành Anh văn, câu lạc bộ tiếng Anh.
 • Văn nghệ giải trí thuộc phạm vi trung tâm.


hoanvu
headerimage
taglines